Sigma Komerc d.o.o.

Kvalitet pre svega

POLITIKA IMS-a

Politika Integrisanog sistema menadžmenta ‘‘SIGMA-COMERC’’ zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, proizvodnji, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga našim naruciocima/korisnicima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i ocekivanja. Zajedno sa uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, njegovim održavanjem i kontinualnim poboljšanjem, uz stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, predstavljaju prioritetne zadatke u ostvarivanju dugorocne poslovne politike preduzeca.

‘‘SIGMA-COMERC’’se opredelio za sledecu politiku IMS:

Zadovoljenje kupaca i korisnika, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i ocekivanja,
Razvoj kvalitetnih odnosa sa kupcima i isporuciocima na osnovu zajednickog interesa,
Zadovoljenje potreba i ocekivanja zaposlenog osoblja,
Pracenje ponude konkurenata na tržištu i preduzimanje potrebnih mera da se bude u vrhu,
Kontinualno poboljšavanje procesa realizacije proizvoda, ulaganje u ljudske resurse i opremu u ciIju održavanja savremenog tehnološkog nivoa,
Uredenost administrativnog, radnog i skladišnog prostora,
Kontinualno poboljšavanje kvaliteta proizvoda,
Unapredenje organizacije rada u cilju racionalnog korišcenja repromaterijala, energije i vode, smanjenja emisija u vazduh i sprecavanja zagadenja voda i zemljišta,
Težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti preraden na nacin koji ne ugrožava životnu sredinu,
Kontinualno poboljšavanje ucinaka zaštite životne sredine,
Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu,
Obezbedenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem,
Sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz obezbedenje obuke u okviru delatnosti preduzeca,
Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu,
Poštovanje zakonodavstva, posebno iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu i Zaštite životne sredine,
Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema menadžmenta.

Rukovodni vrh preduzeca privržen je ovoj politici IMS, i odgovoran za njeno sprovodenje u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008. Svi rukovodioci i ostali zaposleni dužni su da se ponašaju u skladu sa ovom politikom IMS i da rade na ostvarenju ciljeva IMS, koji iz nje proisticu i kojima se ona ostvaruje.

Kontakt:

Phone: +381 11 82 40 440

Fax: +381 11 82 40 441

E-mail: office@sigmakomerc.co.rs